ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz
menu této stránky

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.
Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.

I. Definice pojmů
Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:
• dítě, žák,
• zákonný zástupce, zástupce,
• zaměstnanec Základní školy a mateřské školy Hrubý Jeseník, okres Nymburk,
• uchazeč o zaměstnání,
• externí pracovník,
• zástupce dodavatele.
Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).
Citlivý osobní údaj - zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.


II. Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z veřejně dostupných rejstříků, např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

III. Uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

IV. Práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
• jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
• účel zpracování jeho osobních údajů,
• zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
• plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.
Každý subjekt údajů má právo:
• požadovat, aby Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk jeho osobní údaje:
o opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
o vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
o omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u ředitele školy,
• podat stížnost u dozorového orgánu.

V. Dozorový orgán
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz

VI. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Základní školu a mateřskou školu Hrubý Jeseník, okres Nymburk je JUDr. Zdeňka Šiftová, tel. 724757474, e-mail: zdenasiftova@gmail.com.

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek