ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz

škola pro obec

„Škola podporuje sepětí žáků, rodičů a pracovníků školy v prostředí obce, podporuje vztah jednotlivce k venkovskému prostředí a vytváří spojitost do budoucna.“

ŠVP "Škola pro obec" 31.8.2016

Základní vize a plány školy – čeho chceme dosáhnout
• V oblasti řízení a správy se zaměřit na zkvalitnění těchto bodů :
- základním cílem je zachování školy a tento cíl koresponduje s cíli, které si vytkl i zřizovatel
- musí se zkvalitnit spolupráce směrem k bývalým spádovým obcím, aby došlo k zastavení odlivu žáků,
- větší organizační zapojení Rady školy směrem ke škole a zřizovateli
- skrze Radu školy prosazovat získávání finančních prostředků od zřizovatele na opravu a údržbu budovy ( dle Zřizovací smlouvy má škola ve své správě pouze dlouhodobě hmotný majetek a materiál ), aby byly vytvořeny podmínky pro vzdělávání a hygienu žáků na úrovni současné doby
- zaměřit se na získávání sponzorů
- tvorba projektů a podávání žádostí o dotace z prostředků KÚSK na podporu škol a školských zařízení
- vypracování internetových stránek školy
- větší podpora DVPP
• V oblasti výuky je nutné zaměřit se především na :
- plnění ŠVP a jeho soulad s RVP
- vzdělávací metody a prostředky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vést žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učit žáka, jak se učit
- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách
- stálé zkvalitňování výuky v oblasti ICT
• V oblasti sociální plnit tyto cíle :
- podporovat osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci
- učit žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí
- neustále vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci a kolektivní odpovědnost všech pracovníků školy a utvářet tak dobré klima školy
- soustavně podporovat zodpovědné individuální plnění cílů a úkolů pedagogů, které je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce
- podporovat sepětí žáků, rodičů a pracovníků školy v prostředí obce, podporovat vztah jednotlivce k venkovskému prostředí a vytvářet spojitost do budoucna

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek